fbpx
Näytä suodattimet Piilota suodattimet
Varför lossar fönster- och dörrbeslag?

Att skruvar för beslag lossnar är ett normalt fenomen vid hård användning. Detta kan dock förhindras genom att använda skruvlåsning som man kan köpa vid järnaffärer eller biltillbehörsaffärer.

Vad är argon-gas?

Argon är en färglös, luktfri och smaklös gas som har atomnummer 18  och är en ädelgas. Det är den vanligaste ädelgasen och den finns i jordens atmosfär i en halt av ungefär 0,94% . Argongas är tätare än luft och används i isolerglaselement som en isolerande gas.

Vad är selektivglas?

Ytan på det selektiva glaset har ett metalloxidskikt som tillåter att långvågig värmestrålning reflekteras bort, medan kortvågig tillåts passera genom glaset. Som ett resultat kommer solljuset in i rummet, men endast en del av strålningsvärmen inifrån reflekteras ut. Värmeisoleringen av den selektiva glasstrukturen är därför bättre. Det selektiva glaset minskar dessutom kondens på glaset vid kalla temperaturer samt minskar känslan av drag eftersom fönsterytans yttemperatur är högre än för vanligt glas.

Vad betyder U-värde?

U-värdet är värmeöverföringskoefficienten. U-värdet tillkännager värmeisoleringsprestandan för ett fönster eller dörr. Ju lägre U-värde desto bättre värmeisolering.

Vad betyder E-värde?

E-värdet är det beräknade värdet för fönstret, som  indikerar hur mycket energi som förbrukas av fönstret. Om fönstret E-värde till exempel är 100, kommer fönstret att förbruka  värmeenergi för i genomsnitt 100 kilowatt-timmar per kvadratmeter. E-värdet gör det enkelt att jämföra olika fönstermodeller och tillverkare. För alla fönstermodeller i skalan beräknas E-värdet med hjälp av standardmetoden för VTT.

Vad betyder energieklassificering?

Energiklassificeringen anger energiförbrukningen i fönstret och tillhörande värden. Energiklassificeringen är ett officiellt klassificeringssystem, som underhålls av Motiva Oy. Energiklassificeringen möjliggör också en objektiv jämförelse mellan produkterna. Energiklassificering av fönster är frivillig för tillverkare.

I energiklassificeringen beräknas ett jämförelsetal för fönstret, som visar hur stort uppvärmningsbehov fönsterkonstruktionen orsakar per år. Fönstren ges en energimärkning som är känd från vitvaror, där fönstren är indelade i kategorier på en skala från A till G.

Följande faktorer påverkar fönstrets energieffektivitet:

  • glasdelens U-värde
  • lufttäthet 
  • total transmittans av solstrålning (g-värde)
  • glasens selektiva beläggningar
  • vilken gas som används i glaskassetterna
  • isolationslistens material

o Källa: Motiva Oy

Dörrprodukter har ännu inte ett officiellt klassificeringssystem.

Energimärket indikerar fönstrets energiklassificering och energieffektivitetsvärdena.

 

Hur bestäms dörrens hänthet?

Dörrens häntet ses utifrån. Häntheten bestäms utgående från vilken hand man använder för att öppna dörren. Om handtaget är på höger sida av dörren så är dörren vänsterhänt. Är handtaget på vänster sida är dörren högerhänt.

Vad betyder dörrens mått och storleksmärkningar?

Dörrmåtten anves alltid med karmen inräknad. I offerten ges standardmåtten för dörren mycket exakt, men annars är det praxis att meddela måtten avrundade till närmaste tio centimeter.

Exempel:

Om dörrens mått är 890 x 2090, meddelas måtten som  9×21

OBS! Detta förfarande gäller ej för dörrar med specialmått. 

Vad betyder karmdjup?

Med fönsters och dörrars karmdjup avses det mått som mäts upp mellan ramens inre och yttre kanter. Valet av karmdjup påverkas bl.a. av väggens tjocklek. Det är alltid en bra idé att säkerställa korrekt karmdjup från någon av Skaalas experter.

Vad är en panoramadörr?

Med begreppet panoramadörr avses en skjutdörr helt i glas, en dörr som öppnar upp ett panorama, ett landskap. En dörr som skapar en smidig passage till gården, balkongen eller terassen. Panoramadörren är praktiskt taget det samma som en skjutdörr. Skaala ville skapa ett nytt koncept eftersom panoramadörren bättre återspeglar dörrtypens syfte och det praktiska utrymme den skapar samt känslan av rymd i lägenheten.

Innerdörr, mellandörr, interiördörr. Vad är det för skillnad på dem?

Ingen alls. År 2007 introducerade Skaala begreppet interiördörr, eftersom det bättre beskriver betydelsen av olika dörrdesigner och stilar som ett inredningselement i bostäder. Andra inhemska tillverkare har nu följt efter. Men du kan fortfarande använda gamla bekanta ord,  innerdörr och mellandörr. De syftar alla på samma sak.

Vad orsakar de mörka fläckarna på dörrens yta?

Dörren måste underhållas regelbundet och tvätt är en viktig del av det grundläggande underhållet av produkten. Smuts kan bli en grogrund för mögel. Utan regelbunden rengöring kan målytan skadas. Bekanta dig med underhållet av Skaalas produkter på sidorna 12-14 i bruksanvisningen för drift, installation och underhåll.

Varför låser inte dörren?

Kontrollera att låskolven befinner sig i rätt läge i förhållande till slutblecket. Om så inte är fallet, kontrollera dörrens inställningar på sidan 8 i Skaalas bruksanvisning för drift, installation och underhåll. Om du inte får åtgärdat felet, kontakta din närmaste låshandel.

Varför öppnar inte terassdörren ordentligt?

Kontrollera först att korrekt användning: vredet måste vara helt öppet (90°). Om felet kvarstår se Användning av ytter- och terassdörrar i Skaalas bruksanvisning för drift, installation och underhåll, på sida 9.

Varför öppnas inte ytterdörren ordentligt?

Detta beror förmodligen på felaktig inställning av dörrbladet. Se Justering av dörrblad i Skaalas bruksanvisning för drift, installation och underhåll, på sidorna 8 – 9

Varför knapper eller smaller fönstren?

När temperaturen växlar påverkas fönstrets aluminiumdelar och anslutningsmaterial på olika sätt.  Knäppningar och lätta smällar beror på olika värmeutvidgningsegenskaper mellan olika material. Fenomenet uppträder huvudsakligen på våren, när temperaturväxlingarna ligger högst vid olika tidpunkter på dagen. Termisk expansion är inte skadlig för fönsterkonstruktionen. Skaala-produkterna är konstruerade så att termisk expansion mellan olika material har beaktats och materialen kan ”leva” utan att skadas.

Hur man rengör Skaala FrostFree-fönster?

Skaalas FrostFree-fönsters alla glasytor tvättas som vilka andra glasytor som helst, med rikligt med vatten samt med normala neutrala (eller svagt alkaliska) tvättmedel eller andra kommersiella rengöringsmedel.

Om glasytorna inte rengörs genom normal tvättning kan den oljiga eller eventuella organiska smutsen avlägsnas med aceton eller xylen. Efter användning av ovanstående lösningsmedel måste fönstret tvättas igen med vatten.

OBS! Mekaniska rengöringsmetoder (såsom glasskrapa / rakblad) bör användas endast i extrema fall och med stor försiktighet.

Hur man rengör limfläckar eller annan svår smuts på glaset?

Det kan finnas rester av lim på glasen, från etiketter som använts under tillverkningsprocessen, vilka är svåra att avlägsna med normala rengöringsmedel. De flesta fläckarna kan avlägsnas försiktigt med en glasskrapa. Det är tillrådligt att använda xylen, som fås från t.ex. målaffärer,  för att avlägsna resten. Att torka med en trasa fuktad med xylen hjälper också till med andra svåra smutsfläckar utan att skada glaset. Att torka lackytan av trä och aluminiumdelar med xylen bör undvikas.

OBS! På självrengörande Activ-glas och hårdplastat selektivt glas (K-glas) får mekaniska limborttagningsmetoder (skrapor) och alkaliska lösningsmedel inte användas.

Hur kommer damm eller insekter i utrymmet mellan fönstren?

Grundtanken med fönster med två bågar är att det skall förekomma ventilation i utrymmet mellan inner- och ytterbågen. För att detta skall fungera så måste det finnas ventilationsspår i tätningarna, som tillåter luften att cirkulera. Dessutom finns det i underkarmens aluminiumprofil hål som har två funktioner:

  • Styra ut regnvatten som kommer på profilen
  • Möjliggöra ventilation av utrymmet mellan bågarna

Hålens storlek är exakt dimensionerade för att säkerställa att vattnet dräneras. Blockering av hål och ventilationsspår kan orsaka skador på produkten eller omgivande konstruktion.

Mängden damm och insekter som kan komma in i utrymmet beror på läget för lägenheten och vindens riktning. Under vissa omständigheter kan mycket fin snö komma in i mellanrummet. Dessa är dock inte produktdefekter utan en kombination av produktens egenskaper och miljön.

Hur man förhindrar kondensering av fönstret? (fukt i isolerglaskassetten)

Om fukt kondenseras i utrymmet mellan isolerglaset är felet i det isolerande glaselementets täthet. Om detta händer under den 5-års period som vår täthetsgaranti gäller, levererar vi ett nytt isolerglas.

Hur man förhindrar kondensering av fönstret? (fukt på utsidan av ytterglaset)

Under vissa årstider, när luftfuktigheten är hög, kan fönstren också kondensera på utsidan av det yttre glaset. Att det uppstår imma, alltså kondens, beror antingen på låg inomhustemperatur eller god värmeisolering av fönstret. Kondens bildas på ytterglasets yttre yta, när luftens temperatur (och samtidigt även daggpunkt) stiger snabbare än utetemperaturen på fönstret.

 Vanligtvis bildas kondens på yttre ytan av det yttre glaset under klara nätter vid gryningen. De flesta av dessa fenomen uppträder under hösten och våren. Men fenomenet är också möjligt under riktigt kalla vintrar. Kondensen på den yttre glasytan kan även frysa.

Kondensen försvinner antingen när luften värms upp (värmen torkar upp utsidan av glaset) eller när daggpunkten sjunker (lägre än glasets yttemperatur, dvs. fukt avdunstas tillbaka i luften). Kondensen skadar inte fönstret. Att det tidvis förekommer kondens på fönstren är en normal egenskap hos fönster med god värmeisolering.

Hur man förhindrar kondensering av fönstret? (fukt på insidan av fönstret)

Att det uppstår kondens beror förmodligen på hög luftfuktighet i rummet och otillräcklig ventilation av glasytan. Gör följande:

Se till att rummet är tillräckligt ventilerat. Om det finns en frånluftsventil i rummet / fönstret, se till att den är öppen. 

En bra luftfuktighet i rummet är 35-55%.

Se till att rumstemperaturen är normal (20-22 ° C).

Se till att gardiner, krukväxter eller andra saker inte hindrar luftcirkulationen framför fönstret.

Ett fast fönster, speciellt vid glasets kanter (särskilt nertill) kondenserar alltid fukt under vissa förhållanden. Detta beror på att kallbryggan, som bildas av isoleringsglasets isolationslist,  kyler ner glasets kant kraftigt. Detta fenomen uppstår även i de fall där glaset själv kan ha bättre värmeisolering än genomsnittet. På vintern, när utetemperaturen sjunker mycket lågt, kan detta kantområde även frysa.

Speciellt i stenhus är luftfuktigheten inomhus högre än normalt under de första uppvärmningsperioderna på grund av att fukten söker sig ut ur konstruktionen.

När det gäller kondens på fasta fönster är det alltid viktigt att  se över ovannämnda faktorer, alltså ventilation, tillräckligt låg luftfuktighet samt luftcirkulation på fönstrets insida.

Hur man förhindrar kondensering av fönstret? (fukt på insidan av ytterbågen)

Kontrollera att alla lås är stängda i inner- och ytterbågen.

Kontrollera att husets ventilation är korrekt inställt (undertryck). 

Tryckbalansen kan snabbt kontrolleras med ett enkelt test. Öppna vädringsfönstret på glänt (ca 2-3 cm), håll en tändare med låga på insidan av vädringsfönstret. Om lågan söker sig utåt är det övertryck i rummet. Då söker sig varm, fuktig inomhusluft utåt till utrymmet mellan bågarna genom bl.a. hål i beslag och borrningar för persienner. I detta fall bör ventilationsinställningarna ses över.

 Kontrollera innerbågens täthet och tätningar. Tätningarnas funktion kan testas med en pappersbit. Lägg en pappersremsa, ett par centimeter bred, mellan tätningen och stäng fönstret. Genom att dra pappersremsan ut från den stängda bågen får man klarhet i tätningarnas funktion. Pappret skall komma loss när man drar, men det skall kännas ett visst motstånd. Justera bågen vid behov.

 Kontrollera ytterbågens täthet och tätningarnas ventilationshål så att luften kan cirkulera.

Se till att hålen i den undre karmens aluminiumprofil inte är igentäppta.

Hur man tar hand om självrensande glas?

Självrengörande glas är vanligt glas vars utsida har en specialbeläggning med två effekter. Solljus bryter ner den organiska smuts som finns på glasytan och regnvatten sköljer bort smutsen som har lossnat. Beläggningen är fast fixerad i glaset  – således förstörs det endast om vassa föremål, polerande rengöringsmedel eller stålull skadar själva glaset. Du kan tvätta ett självrengörande glas på samma sätt som våra övriga produkter, med ett milt alkaliskt rengöringsmedel. Den vanligaste orsaken till att självrengöringen inte fungerar är brist på solljus eller regnvatten.

Varför det finns bubblor eller streck i fönstrets glas?

I glaset kan det förekomma spår som har uppstått redan i tillverkningensprocessen för floatglaset. Det finns inga krav på att floatglas som används i fönster skall vara optiskt felfria och därför godkänns små spår eller ”bubblor”  i fönsterglasens kvalitetsföreskrifter.

För att granska avvikelser i glas finns det tydliga instruktioner, bl.a. hos Tasolasiyhdistys och i RT-kort (RT 38-10901, s. 5).